تبلیغات
 تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش

بررسی علل گریز دانشآموزان از مدرسه و راه حل پیشنهادی

بشنوید ای دوستان این داستان

خود حقیقت نقد حال ماست آن

 ناپلئون بناپارت می گفت: از دو چیز میترسم: یکی از صدای زنگ مدرسه و دیگری ازصدای آتش توپخانه.

گویا صدای زنگ مدرسه در میان دانشآموزان ما نیز تداعی کننده همان ترس تاریخی ناپلئون است. زنگ مدرسه به جای شور و نشاط روانی و شوق و اشتیاق اجتماعی، در اغلب موارد ناخوشایند و اضطرابآور است. این در حالی است که کودکان در نخستین روزهای مدرسه شاداب و مشتاق هستند. اما پس از مدتی این احساس خوشایند به ناخوشایند تبدیل میشود و هر روز که میگذرد سایهای از ترس و اضطراب و ناخرسندی و نومیدی بر آنها چیره میشود.

چرا در مدارس امروز، کاهش انگیزه تحصیلی و بیتفاوتی نسبت به درس و مطالعه روز افزون است و مدرسهگریزی در میان دانشآموزان وجود دارد؟

1 -  شاید علت آن است که فضای تعلیم و تربیت از طراوت و شادابی برخوردار نیست و دانشآموزان محکوم به گذراندن دورههای تحصیلی بدون حضور فعال و خودانگیخته در چرایی و چگونگی آن هستند.

2 - دانشآموزان احساس میکنند اغلب آنچه در مدرسه به آنها عرضه میشود با نیازهای سنی و زندگی واقعی آنها بیارتباط است، زیرا فرایند یاددهی، یادگیری برانگیزاننده و شوق آفرین نیست.

3 - رقابتهای فرساینده، مسابقات فزاینده و آزمونها متعدد و پراکنده در مدارس نیز، فضایی از حسادت، خودخواهی و جاهطلبی را در میان دانشآموزان گسترش داده است و به جای آنکه مدرسه کانون تبادل مهر و محبت، رقابت و همیاری باشد کانون رقابتهای طاقتفرسا و جنگهای تن به تن برای از میدان بهدر کردن رقیبهای درسی است.

4 - یافتههای پژوهشی نشان داده است که 85 درصد از مواردی که دانشآموزان دچار افت تحصیلی میشوند قبل از آنکه جنبه شناختی و هوشی داشته باشد مربوط به عوامل عاطفی و انگیزشی است. یعنی شدت اضطراب امتحان و فراوانی مشکلات عاطفی موجب کاهش پیشرفت تحصیلی و گریز از مدرسه میشود.

5 - در مدارسی که با «مدیریت پادگانی»و «رفتار پلیسی» اداره میشوند دانشآموزان حکم بازداشتشدگانی را دارند که از همان بدو ورود به مدرسه بیصبرانه در انتظار زنگ پایانی کلاس هستند. این چنین است که در اغلب مدارس در هنگام نواخته شدن زنگ پایانی کلاس شور و ولوله و جیغ و فریاد رهایی از کلاس فضای مدرسه را آکنده میکند ؛ گویا درهای زندان بر روی زندانیها گشوده میشود.

راهحل اسـاسی

برای ایجاد اصلاحات در نظام آموزشی و تحول تدریجی در ساختارهای بنیادین آن باید تعلیم و تربیت بیروح و فاقد طراوت را شناسایی و در یک فرایند طولانی در تعامل با نگرشهای اجتماعی و فرهنگی ریشه کن کرد. اما سؤال این است که اصلاحات از کجا آغاز شود؟ مطمئناً از علم و فناوری، ابزار و تشکیلات، برنامهها نخواهدبود. زیرا فناوری ابزاری است، یک وسیله حمل است نه محموله، فناوری وسیلهای به مقصد رسیدن است نه خود مقصد. آموزش و پرورش در چرخه اصلاحات باید سوار بر این مرکب باشد، نه تحت سلطه آن.

پس، اصلاحات باید از انسان و فرهنگ حاکم بر انسان شروع شود. نیروی انسانی در نظام تعلیم و تربیت تنها عنصر ذیروح برای تحول و اصلاح است، آنچه غیر ذی روح است از جان مایه نگرش و روش نیروی انسان معنا میگیرد.

ذات نایافته از هستی‌‌ بخش

کی تواند که شود هستیبخش

آنچه به آموزش معنای پرورش میدهد و به مواد درسی جوهره معرفت میبخشد و از کاربرد کلمات روح طربناک خلق میکند نیروی انسان شاداب و آماده مستعد یاددهی و یادگیری در مدرسه شاداب است. تنها راهبرد اثر بخش در تبدیل تعلیم و تربیت سوگناک به تعلیم و تربیت شاداب، گزینش و نگهداشتن و آموزش نیروی انسانی فعال و خلاق است.

 

منابع و مآخذ

1 - سوخومینسکی، تعلیم وتربیت برای همگان – ترجمه رحمن هیرمندی، انتشارات آرین

2 - کریمی، عبدالعظیم، تربیت طربناک، ناشر مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

3 - فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه

4 - شعارینژاد، علی اکبر، فلسفه آموزش و پرورش

فردین سماقی - كوهدشتمقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش


طبقه بندی: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش،
برچسب ها: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش،
تاریخ: جمعه 15 آبان 1394 | نویسنده: | نظرات

 آموزش و پرورش كیفی

آنچه امروز در سیستم آموزش و پرورش، كمتر دیده می‌شود و یك اصل ضروری است كه باید توجه زیادی به آن شود، ارتباط آموزش و پرورش كشورمان با كشورهایی است كه در امر آموزش و پرورش، موفق‌تر بوده و كاربردی‌تر عمل كرده‌اند.

این امر، متضمن برنامه‌ریزی صحیح است كه ارتباط دانش‌آموزان و معلمان كشورمان را با دانش‌آموزان و معلمان جامعه‌ی جهانی و كشورهایی كه از نظر كیفی، به آموزش و پرورش اهمیت می‌دهند و از این دو قشر به عنوان سرمایه و زیرساخت‌های آینده كشور تحت عنوان یك نگرش صحیح استفاده می‌كنند، توجه بیشتری می‌شود.

دانش‌آموزان و معلمان كشور ما با نهادهای فرهنگی – آموزشی، ارتباطات علمی خوبی را برقرار كنند و با كمك آن، با آموزش و پرورش كشورهای دیگر نیز آشنایی بیشتری پیدا نمایند. همچنین فرستادن گروهی از معلمان در طول ایام سال برای آشنایی با سیستم‌ها و شیوه‌های جدید آموزشی و انتقال تجربیات آنان و بكارگیری شیوه آنها در آموزش و پرورش كشورمان، برای ارتقای سطح علمی و آموزشی و كارآتر شدن این قشر و كاربردی نمودن آموزش و پرورش از نظر كیفی بسیار مؤثر است تا ما هم بتوانیم در عرصه‌ی جهانی صاحب‌نظر باشیم.مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش
طبقه بندی: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش،
برچسب ها: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش،
تاریخ: جمعه 15 آبان 1394 | نویسنده: | نظرات

آموزش و پرورش كارآمد در گرو انتخاب صحیح نیروی انسانی

از مهم ترین معضلات آموزش و پرورش این است كه تاكنون بر روی شیوه ی انتخاب نیروی انسانی مستعد و كارآمد، به طور جدی سرمایه گذاری نشده است. ارتقاء كیفیت و بهره وری در این وزارتخانه، در گرو انتخاب صحیح نیروی انسانی در این نهاد عظیم تعلیم و تربیت است. همه شاهد هستیم كه تاكنون نه تنها در این زمینه تصمیمات علمی و كارشناسانه گرفته نشده است، بلكه در اثر سلیقه ای برخورد كردن با این قضیه ضربه های غیرقابل جبرانی بر پیكره ی دستگاه تعلیم و تربیت وارد شده است.

زیباترین فرداها از آن كسانی است كه امروز مشغول ساختن فردای زیبا هستند. یك قانون و كلید طلایی وجود دارد كه از یك سو كارشناسان برنامه ریز و ژرف اندیش را امیدوار و مسؤولان سطحی نگر و باری به هر جهت را ناامید و با بحران روبه رو می نماید. بر اساس قانون عظیم و ثابت علت و معلول، هر پدیده و هر معلولی حاصل علت و علل به كار گرفته شده در آن پدیده است. اگر قرار است دستگاهی به نام آموزش و پرورشِ كارآمد و كمال گرا داشته باشیم، پس باید همه علت های اثرگذار آن را خوب انتخاب كنیم. به زبان دیگر پیشرفت و كمال هر سیستم، حاصل به كارگیری اجزای سالم و بادوام در آن سیستم است.

در دنیای امروز آموزش و پرورش ناكارآمد یعنی نظام حكومتی ناكام و ناكارآمد. به همین دلیل در هیچ جای دنیا آموزش و پرورش را تبدیل به یك سیستم خودگردان نمی كنند تا خودش مشكلاتش را حل كند.

همه ی ما معتقدیم از مهم ترین و پیچیده ترین هنرها و كارها هنر تعلیم و تربیت است. به همین خاطر است كه خالق یكتای هستی هم این مسؤولیت سنگین را به عهده شایسته ترین و كارآمدترین بندگانش یعنی پیامبران و انبیاء گذاشته است. بنابراین دستگاه آموزش و پرورش هم باید به خود بیاید. باید به خود بیاید و در روش و شیوه ی انتخاب معلم و نیروی انسانی مورد نیاز تجدیدنظر كند.

سخن آخر و راه حل اساسی این است كه برگزاری یك كنكور مستقل و سراسری جداگانه مخصوص آموزش و پرورش برای انتخاب شایسته ترین افراد، از بهترین راه حل ها برای برون رفت از معضلات و مشكلات در آینده ای نه چندان دور می باشد.

محمود طالبی- شهرستان قیروكارزین

مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش
طبقه بندی: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش،
برچسب ها: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش،
تاریخ: جمعه 15 آبان 1394 | نویسنده: | نظرات

بنرهای محرم و عاشورا برای وبلاگ

بنرهای زیبا و مناسب با ماه محرم جهت نمایش در وبلاگ و سایت شما طراحی شده است.

شما با قرار دادن کد بنر دلخواه را (در قسمت تنظیمات) و یا قسمت ویرایش قالب (ابتدا یا انتهای كدهای قالب) می توانید آن ها را در گوشه ی وب خود به نمایش بگذارید.

برای مشاهده و دریافت كد روی بنر زیر کلیک کنید:
طبقه بندی: مقالات دینی و مذهبی،
برچسب ها: ماه محرم، عاشورا، امام حسین، بنرهای محرم و عاشورا،
تاریخ: جمعه 24 مهر 1394 | نویسنده: | نظرات

آموزش ابتدایی را دریابید

در این جهان وسیع و در حال تغییر و تحول، هر جامعه‌ای متناسب با فرهنگ و امكانات خود تلاش می‌كند تا با برنامه‌‌ریزی‌های خوب، پیشرفت نموده و بتواند مشكلی از مشكلات مردم را حل نماید.

هر جامعه‌ای خواهان پیشرفت و اقتصاد سالم و مردمی شاد و فعال است، در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری كرده و در درازمدت نتیجه‌ی بهتری می‌گیرد، زیرا فعالیت و عملكرد آموزش و پرورش، بر همگان روشن است. در كشور ما نیز آموزش و پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است و مبالغ زیادی در این امر صرف می‌شود، ولی باید قبول كنیم كه وضعیت آموزش ابتدایی، با سایر مقاطع فرق زیادی دارد. در این باره باید گفت:

­ - مگر شخصیت انسان‌ها در كودكی شكل نمی‌گیرد؟

- مگر هفت سال اول و دوم، در یادگیری و تكمیل شخصیت مهم نیست؟

- مگر مقطع ابتدایی به عنوان گام نخست یادگیری نیست؟

- مگر نه اینكه هر دانش‌آموز، باید قلم در دست گرفته و حروف الفبا را یاد‌ گرفته و اعداد یك‌رقمی را بخواند و بنویسد؟ اگر در این سنین، مهارت‌های زندگی و آداب و معاشرت را یاد نگیرد، چطور می‌‌تواند در مقاطع بالاتر موفق شده و فردی مخترع یا مسوؤلی كاردان باشد؟

اگر دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی؛ جسور، شجاع، فعال و شاد تربیت نشوند و با تضعیف روحیه روبه‌رو شوند، در آینده نخواهند توانست امور محوله را به خوبی انجام دهند و در نتیجه، هر مسوولیتی را قبول كنند، موجب نارضایتی مردم شده و در آن كار شكست خواهند خورد و موجب عقب‌ماندگی كشور خواهند شد.

 پس بهتر است جهت پیشرفت كشور در آینده، در آموزش نونهالان سرمایه‌گذاری شود.

معلمان این مقطع باید دارای بالاترین مدرك تحصیلی باشند. چه مانعی دارد افرادی كه دارای بالاترین مدرك هستند، در كلاس‌های ابتدایی تدریس كنند و حقوق و مزایای آنها بهتر و بیشتر از مقاطع دیگر باشد؟ چرا باید كاری نكنیم كه همه معلمان، آرزوی تدریس در مقطع ابتدایی را داشته باشند؟ چرا نباید معلمان ابتدایی با گذراندن دوره‌ها یا كلاس‌های مخصوص فرهنگیان، با هزینه‌ی آموزش و پرورش مدارك بالاتر اخذ نموده و مشغول تدریس شوند؟ متأسفانه فعلاً چنین نیست و هر معلمی كه مدرك جدیدی اخذ می‌كند، فوراً برای فرار از این مقطع اقدام نموده و به اعتراف خودشان خویش را نجات می‌دهند.

با یك آمارگیری می‌توان دریافت كه چند درصد معلمان مقاطع راهنمایی و متوسطه در مقطع ابتدایی استخدام شده ولی بعداً تغییر مقطع داده‌اند. آیا فقط یك نفر پیدا می‌شود كه در مقاطع دیگر استخدام شود و داوطلبانه بخواهد در ابتدایی تدریس كند؟ اینها مشكلاتی است كه مسوولان باید برنامه‌ریزی نموده و  فكری به حال آموزش ابتدایی بكنند.

اگر برای آموزگاران و مدیران و معاونان مقطع ابتدایی نیز اضافه تدریس یا اضافه كار در نظر بگیرند، آیا این همكاران پس از اخذ مدارك بالاتر، در این مقطع با دلگرمی بیشتری فعالیت نخواهند كرد؟

آیا روحیه‌ی همكاران شاغل در مقطع ابتدایی در دانش آموزان تأثیر نخواهد گذاشت؟ پس برای حل مشكلات همكاران شاغل در ابتدایی و شتاب بخشیدن به عدالت‌محور و ایجاد روحیه و دلگرمی بیشتر، آموزش ابتدایی را دریابید! با آرزوی توفیق و سربلندی ملت ایران و پیروزی همكاران فرهنگی در تمام عرصه‌ها...

 

مسلم محمدیاری-كارشناس آموزش ابتدایی -مشكین‌شهر
طبقه بندی: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش،
برچسب ها: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش،
تاریخ: دوشنبه 20 مهر 1394 | نویسنده: | نظرات

تعداد کل صفحات : 20 :: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...


.: