تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - اهمیت درس ریاضی و علل و عوامل افت آن در بین دانش آموزان دوره ی متوسطه

اهمیت درس ریاضی و علل و عوامل افت آن در بین دانش آموزان دوره ی متوسطه

راه كارهای مؤثر در پیشگیری از افت تحصیلی درس ریاضی مبتنی بر تحقیقات جونز و دیگران، ۱۹۹۷چهار روش آموزش و اداره كلاس را برای دانش آموزان دبیرستانی دارای افت تحصیلی در ریاضی بیان كرده اند:

الف- آموزش مستقیم

ب- آموزش از طـریق همسالان (آموزش مشاركتی)

پ- آموزش متقـابل

ت- آمـوزش راهـبردی

برای هر كدام از این چهار روش استدلال های علمی و پژوهشی متفاوتی را ذكر می كنندكه بر سودمندی آن ها تأكید دارند. آن ها در شیوه ی آموزش مستقیم برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری پنج توصیه مهم را ذكر می كنند:

  1. تقاضای جواب دادن به طور فعال و همیـشگی از تمام دانـش آموزان.
  2. نگه داشـتن كلاس به صورت زنده و نشاط انگیز.
  3. معطوف كردن توجه و دقت دانش آموزان به صورت انفرادی.
  4. بازخورد مثـبت و مناسب به پاسـخ های درست دانش آموزان.
  5. تصحیح اشتباهات به وجود آمده. آنان معـتقدند كه پیـشرفت و موفقیت زمانی به بالاترین سطح خود می رسند كه پنج توصـیه با هم در نظر گرفته شوند.

شـواهد آموزشی در مقالات نشان می دهد كه آموزش مستقیم به طور مؤثری برآموزش مهارت های ریاضی دانش آموزان كاربرد دارد. بتمن و هارینگ،۱۹۹۷ نیز براین باورند كه آموزش صحیح این دانش آموزان به سه عامل بستگی دارد. آموزش مستقیم و كافی برای یادگیری هر عمل، زمان كافی برای تمرین و تسلط بر آن عمل و تشویق كافی برای رشد و حفظ عمل موردنظر. هاسلبرینگ و دیگران،۱۹۹۳ تحقیقات جدیدی در آموزش نوجوانان با اختلا ل فكری برای حل مـسئله روزمره داشته اند. آن ها از دیسكت های ویدیوئی و تكنیك های آموزش مستقیم برای ارایه مسایل پیچیده ریاضی كه در زندگی روزمره دیده می شود، استفادكردند. به عبارت دیگر این مطالعات نشان داد كه آن ها معمولاً مهارت های حل مسایل را نخواهند آموخت، مگر این كه در حل مسایل پیچیده راهنمایی شوند و به آن ها فرصت داده شود تا به طور مستقل و متكی بر نفس در حل این مسایل عمل كنند. كاولی و دیگران، ۱۹۷۸به نقل از جونز و دیگران(۱۹۹۷)، نمونه هایی از برنامه ریزی آموزشی ریاضی برای دانش آموزان دبیرستانی با ناتوانی یادگیری را ارایه دادند كه تمام جنبه های مهارتی و حل مسایل گوناگون ریاضی را در بر می گیرد.برنامه آموزش آنان به صورت تأثیر متقابل است و مثال های آموزشی بر اساس سه فاكتور انتخاب می گردند: الف- تسلط فردی دانش آموز بر مهارت های خاص. ب- روشی كه براساس آن مسایل ریاضی ارایه می گردد. ج- روشی كه بر اساس آن دانش آموز پاسخ می دهد. كریستینارایت،۱۹۹۶در مورد آموزش متقابل و توضیح معلم می گوید اگر چه توضیح بیش از حد یك مطلب باعث سردرگمی می گردد، معلم باید یك بار توضیح دهد و به دانش آموزان اجازه دهد تا فكر كنند كه چه چیزی گفته است، بدین ترتیب او می تواند در صورت لزوم یك سؤال با معنا در ذهن خود پرورش دهد. شیلر و هم كارانش نمونه ای از راهبرد آموزش به دانش آموزان دبیرستانی با ناتوانی های یادگیری را ارایه داده اند. براساس طرح و مدل آ ن ها راهبرد مؤثر آموزش به دنبال مراحلی می آید كه مطابق با پیشرفت و گسترش آموزش است. این راهبردها بر اساس خواسته و نیازهای آموزشی تنظیم می گردد و معلمان به دانش آموزان این فرصت را می دهند تا مناسب ترین استراتژی را به كار برند و در صورت كاربرد صحیح آن، از طرف معلم تشویق شوند. مونتا گیو و باسبه نقل از پیتر كله و لورناچان،۱۳۷۳ به بررسی اثر یك راهبرد شناختی هشت مرحله ای بر عملكرد حل مسئله شش دانش آموز دبیرستانی پرداختند كه پیشرفت ریاضی آن ها حداقل سه سال و نیم زیر سن كلاسی خود بود.بهره ی هوشی آنان به هنجار، توانایی خواندن در سطح كلاس چهارم و دارای مهارت های محاسبه كافی در چهار عمل اصلی بودند، ولی عملكردشان در مسایل ریاضی كلاسی بسیار ضعیف بود. این دانش آموزان در ۸ مرحله آموزش دیدند: -۱ خواندن مسئله با صدای بلند ۲- تفسیر سؤال ۳- تجسم ترسیم نمودار۴-بیان مسئله ۵-فرضیه ۶-برآورد۷- محاسبه ۸-خودوارسی،كه هر مرحله را وارسی كرده و محاسبه را چك كند. نتایج نشان داد كه پنج نفر پس از برخورداری از آموزش راهبرد شناختی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته اند. جونز و دیگران، ۱۹۹۷ چنـدین تـحقیق تأثیر یادگیری مشاركتی را بر تدریـس مهارت های ریاضـی نشان دادند. تعدادی از این تحقیقات روشن می سازد، دانش آموزانی كه سطح پیشـرفت پایینی در برنامه های یادگیری مشـاركت دارند با كمك دانش آموزان سطح بالاتر به مقبولیت اجتماعی بالاتری نسبت به دانش آموزانی كه برنامه های آموزشی سنتی و قدیمی را به كار می برند، دست یابند. كرسیتیا رایت،۱۹۹۶ نیز بیان می دارد، هنگامی كه كـودكـان به منظور حل مسائل در گروه های كوچك با هم كار می كنند، نسبت به هنگامی كه به تنهایی به كار می پردازند، اغلب سؤالات بیش تری می پرسند، جواب های بیش تری به دست می آوردند و بیش تر فكر می كنند. اصل مهم این است كه كودكان در حین آزمایشات و تمرین ها سرعت بیش تری نسبت به قبل پیدا می كنند، این روش كه تأكید روی برنامه ریزی دارد، باعث تسریع در ایجاد یك اعتماد به نفس سالم می گردد و نیاز به حفظ كردن بی معنی را كاهش می دهد. محتوای آموزشی و یادگیری:به راستی آیا آن چه كه امروز در مدارس و از طریق تدوین كتاب های ریاضی، مورد تدریس قرار می گیرد با نیازها و ویژگی های دانش آموزان ناتوان در یادگیری در ریاضیات هم خوانی دارد؟ هالاهان و كافمن، به نقش اهمیت مهارت های پیش درسی در آموزش ریاضیات، حتی در قبل از دبستان اشاره می كنند. مهارت هایی كه مقدمه آموزش های رسمی كودكان می باشد، همانند تشخیص حروف، اعداد و اشكال و رنگ ها. مایلو و مرسر ۱۹۹۶ نیز معتقدند كه علاوه بر گسترش مهارت های ریاضیات كه مكمل اهداف آموزشی نیز می باشند، معلمین باید دستورالعمل های خاصی را در جهت دانش آموزان ناتوان در یادگیری ارایه دهند. به عنوان مثال دانش آموزان نیاز دارند، مهارت های لازم را جهت كسب درآمد(پول)، مهارت های زمانی، اندازه گیری (سنجش)، توانایی در جمع كردن، تفریق كردن، ضرب و تقسیم كردن را فرا بگیرد، تا بتوانند به طور مؤثر در زندگی روزمره فعالیت كنند. كاولی میلرو اسكول دریافتند كه مدرسین (دبیران) ریاضی دبیرستان ها بر حل مسایل داخل كتاب درسی بیش تر تأكید دارند تا مسایل خارج از كتاب و مسایل روزمره. این روش تدریس از ایجاد علاقه و وسعت نظر دانش آموزان می كاهد و از گسترش فهم و درك و توانایی فرا ادراكی دانش آموزان ناتوان در یادگیری جلوگیری می كند. دانش آموزان ناتوان در یادگیری و خانواده های آنـان بر استفاده بـیش از حـد از كتابـچه های كمـك آموزشی و نیز كتاب های حل المسایل اصرار می ورزند و این در حالی است كه این خدمات كمك آموزشی به هیچ وجه به صلاح آنان نیست. در همین زمینه جونز و دیگران،۱۹۹۷به دو اشكال مهم كتابچه های تمرین و برنامه های تجاری ریاضی اشاره می كند اولین اشكال نمونه های ناكافی طبقه ای از مثال ها است كه تعریف یك مفهوم را به دست می دهد. این در حالی است كه كفایت و مناسب بودن مثال ها به چند عامل بستگی دارد:

الف-  مفاهیم در حد امكان متنوع

ب- احتمال این كه متغیرهای نامربوط و اشتباه در ارتباط با مفهوم اصلی قرار گیرند.

ج- پیچیدگی مفاهیم فكری

د- تنوع در كاربردهای بالقوه مفاهیم.

دومین اشكال به تعداد مثال های آموزشی سازمان یافته فعالیت های تمرینی كه برای پیشرفت بالای دانش آموزان نا كافی هستند، بر می گردد. سخن آخر: درس ریاضی یكی از دروس مهم در عصر كنونی است كه آموزش صحیح آن به دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش كشور زمینه های پرورش تفكر خلاق را موجب شده و در آینده زندگی تحصیلی در دوره آموزش عمومی و هدایت تحصیلی و تحصیلات عالی (تكمیلی) و خصوصاً رشته ریاضی فیزیك و جهت دهی برای انتخاب شغل و پیشرفت زندگی تأثیر فراوان دارد. عوامل بسیاری در افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی و هدایت به رشته های ریاضی- علوم تجربی و شاخه فنی و حرفه ای مؤثر است كه سیستم آموزش و پرورش باید در روش های آموزشی، محتوای كتاب های درسی و تربیت نیروی انسانی ماهر تغییرات اساسی ایجاد كند و به صورت بنیادین به این مشكل مخصوصاً از زمان ابتدایی تا دوره راهنمایی و حتی دوره متوسطه با همكاری دبیران و خانواده ها توجه كند و از روش های نوین آموزشی برای پیشگیری از افت تحصیلی و رشد آموزشی دانش آموزان بهره بگیرد و با عنایت به تجارب و تحقیقاتی كه در این زمینه شده به صورت جامع تحقیقاتی را در داخل كشور با توجه به وضعیت بومی و منطقه ای هر استان در تمام مقاطع تحصیلی به عمل آورد. تا بتوانیم متناسب با شرایط و نیاز كشور علت یابی نموده و راه كارهای مؤثری را به كار بست یك نهضت علمی ریاضی را در كشور برای تغییر نگرش و گرایش هر چه بیش تر دانش آموزان به رشته ریاضی را ایجاد كرد.

 منابع و مآخذ:

1-       اقبال قاسمی پویا كتاب راهنمایی عملی پژوهش در عمل- اردیبهشت ۸۴.

2-       جی . پی، میلر، نظریه های برنامه ریزی درسی، محمود مهر محمدی (۱۳۷۹)، انتشارات سمت.

3-       صفاپور، عبدالرحمان (۱۳۷۸) راهبردهای آموزشی مهارت های زبانی، انتشارات مدرسه.

4-       لوی. الف، فریده مشایخ (۱۳۷۹)، انتشارات مدرسه، چاپ چهاردهم برنامه ریزی درسی مدارس.

5-       میرزا بیگی-پیراهن سیاه، ۱۳۸۴، نخوانید -بدانید -بهتر تصمیم بگیرید (رشته ریاضی) انتشارات فرتاب.

اهمیت درس ریاضی و علل و عوامل افت آن در بین دانش آموزان دوره ی متوسطه، اهمیت درس ریاضی و علل افت آن در بین دانش آموزان دوره ی متوسطه، اهمیت درس ریاضی و علل و عوامل افت آن، دانش آموزان دوره ی متوسطه، اهمیت درس ریاضی و علل و عوامل افت آن در بین دانش آموزان دوره متوسطه، اهمیت درس ریاضی، و علل و عوامل افت درس ریاضی در بین دانش آموزان دوره متوسطه
طبقه بندی: مقالات درسی و آموزشی،
برچسب ها: اهمیت درس ریاضی و علل و عوامل افت آن در بین دانش آموزان دوره ی متوسطه، اهمیت درس ریاضی و علل افت آن در بین دانش آموزان دوره ی متوسطه، اهمیت درس ریاضی و علل و عوامل افت آن، دانش آموزان دوره ی متوسطه، اهمیت درس ریاضی و علل و عوامل افت آن در بین دانش آموزان دوره متوسطه، اهمیت درس ریاضی، و علل و عوامل افت درس ریاضی در بین دانش آموزان دوره متوسطه،
تاریخ: سه شنبه 5 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: