تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - الگوی تدریس بر اساس ساخت گرایی

الگوی تدریس بر اساس ساخت گرایی

از نظر طبقه بندی روش ساخت گرایی جزو روش های فعال و اکتشافی است که بر تولید کنترل و تعمیم دانش تاکید می کند. در فرایند تدریس ساخت گرایی معلم و همه ی امکانات تسهیل کننده هستند و جزو خدمات آموزشی به حساب می آیند. بنابراین؛ در این روش دانش آموز نقش اساسی را ایفا می کند.

این الگوی تدریس از پویاترین و کار آمدترین الگو های تدریس است که در بسیاری از کلاس های دنیا با موفقیت درحال اجراست.

مراحل اجرای الگو

1- درگیرکردن    Engaging

2- کاوش    Exploration

3- توصیف    Explanation

4- شرح و بسط (گسترش )   Elaboration

5- ارزشیابی      Evaluation

برای درک بهتر این الگوی تدریس،درس حشرات از کتاب علوم اول راهنمایی بر اساس این 5 مرحله در ذیل می آید.

مرحله اول - درگیر شدن: در این مرحله برای جلب توجه کلاس به موضوع می توان از یک سوال جالب، یک داستان نیمه تمام، یک عکس و ... استفاده کرد یا اینکه از بچه بخواهیم که با خود حشره به کلاس بیاورند.

مرحله دوم - کاوش: در این مرحله از بچه ها می خواهیم به مشاهده حشرات بپردازند مانند مشاهده رفتار حشره و اجزای ساختمان بدن حشرات می توان از وسایل ساده مانند ذره بین نیز استفاده کرد. دانش آموزان می توانند مشاهدات خود را یادداشت نمایند. این مرحله به دانش آموزان در ایجاد یک قالب و چهارچوب فکری برای تشکیل مفاهیم کمک می کند. معلم نقش راهنما دارد.

مرحله سوم – توصیف: دانش آموزان به توصیف مشاهدات خود می پردازند. بحث بین دانش آموزان آغاز می شود و اگر از ما سوال پرسیدند جواب نمی دهیم و تلاش می کنیم با توصیف خود آنها به دنبال نام علمی حشره بگردند.

مرحله چهارم - شرح و بسط: در این مرحله مثال های اضافی و موارد بیشتری درباره مفاهیم اصلی درس ارایه می گردد و از دانش آموزان می خواهیم تا از اموخته ها و یادگیری های قبلی برای گسترش و بسط و تعمیم به دیگر مفاهیم استفاده کنند.

مرحله پنجم - ارزشیابی: از هر گروه می خواهیم که گزارش های خود را ارایه دهند سپس گزارش را در اختیار گروه دیگر قرار دهد تا بر اساس توصیفی که از حشره در گزارش شده شکل حشره را بکشند.


الگوی تدریس بر اساس ساخت گرایی، مراحل اجرای الگوی تدریس بر اساس ساخت گرایی، مراحل الگوی تدریس بر اساس ساخت گرایی، درگیرکردن Engaging، کاوش Exploration، توصیف Explanation، شرح و بسط (گسترش ) Elaboration
طبقه بندی: مقالات درسی و آموزشی،
برچسب ها: الگوی تدریس بر اساس ساخت گرایی، مراحل اجرای الگوی تدریس بر اساس ساخت گرایی، مراحل الگوی تدریس بر اساس ساخت گرایی، درگیرکردن Engaging، کاوش Exploration، توصیف Explanation، شرح و بسط (گسترش ) Elaboration،
تاریخ: سه شنبه 5 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: