تبلیغات
 تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - مفهوم پژوهش در عمل

مفهوم پژوهش در عمل

پژوهش در عمل نوعی تحقیق است كه توسط خود افراد درگیر در یك مسئله و برای حل یا كاهش آن انجام می گیرد، عمل، محور اساسی در این نوع تحقیق است. در این روش هم پژوهشگر درگیر موضوع پژوهش است و هم موضوع پژوهش مربوط به عمل فعلی پژوهشگر است.

در این پژوهش پژوهندگان تلاش می كنند وضعیت نا مطلوب یا نا معین موجود را به وضعیت مطلوب یا معین تغییر دهند. هدف از این كار سهل سازی امور و اثر بخش كردن آن است.

ویژگی ها:

1.   پژوهش توسط دست اندر كاران (در پژوهش در عمل خود شخص و در اكثر موارد، همكاران وی و افراد ذی ربط، برای حل مسائل خود و بهبود آن اقدام به پژوهش می كنند.)

2.   تأكید بر عمل (عمل شخصی در محیط كار مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه این بررسی به اصلاح و تغییر عمل یا كار شخصی یا افراد منجر شود.)

3.   مشاركتی است. (از نظر و پیشنهادهای همكاران و دیگر افراد ذی ربط بهره می گیرند.)

4.   خود ارزیاب است. (تغییر هایی كه در فرایند پژوهش صورت می گیرد همواره توسط خود پژوهشگران یا افراد در گیر در پژوهش مورد ارزیابی قرار می گیرد.)

5.   مبتنی بر ارزش هاست. (افراد در گیر در این پژوهش در برابر موضوع پژوهش نوعی احساس درونی و تعلق خاطر دارند.)

6.   غیر رسمی است. (چون هدف از این كار حل مسائل كاری است و در بسیاری موارد مسائل شغلی حالت ویژه و خاص دارد، بنابر این كار به صورت غیر رسمی و بدون توجه به مراتب گوناگون و دیوان سالاری (بوروكراسی)انجام می گیرد و كار پژوهشگر مانند كار مددكار اجتماعی یا مشاور است.)

7.   روش تحقیق ساده : این روش پیچیدگی های برخی از روش های تحقیق علمی را ندارد.

8.   تصمیم پذیری یافته ها: هدف تصمیم پذیری نیست ولی ممكن است، نتیجه در موارد مشابه صدق بكند.

9.   نگاه از درون: افراد در گیر در كار و فعالیت، از درون محیط كار خود به مسائل می نگرند، هدفشان حل مسائل درونی و فعلی خودشان است، بنابراین مسائل خارج از محیط كار برایشان زمانی مهم است كه به نحوی در مسائل درونی آنان موثر باشد.

10.  پژوهش شخصی است: محور اساسی پژوهش در عمل را ضمیر (من) یا (ما)تشكیل می دهد. پژوهنده عمل همواره از خود می پرسد: چگونه می توانم عمل خودم را اصلاح كنم؟ به همین علت گفته اند كه این پژوهش شخصی است تا عمومی.

وجوه اشتراك پژوهش در عمل با پژوهش علمی

1.   نظام مند بودن

2.   بیان مسأله

3.   پرسش شخصی

4.   اطلاعات مدرن

5.   انتقادی بودن

6.   كنترل نظام مند

7.   تولید دانش


مفهوم پژوهش در عمل، پژوهش در عمل، پژوهش علمی، اقدام پژوهی، اشتراك پژوهش در عمل با پژوهش علمی، شباهت پژوهش در عمل با پژوهش علمی، تفاوت پژوهش در عمل با پژوهش علمی
طبقه بندی: مقالات پژوهشی: (اقدام پژوهی و معلم پژوهنده، درس پژوهی، پرسش مهر)،
برچسب ها: مفهوم پژوهش در عمل، پژوهش در عمل، پژوهش علمی، اقدام پژوهی، اشتراك پژوهش در عمل با پژوهش علمی، شباهت پژوهش در عمل با پژوهش علمی، تفاوت پژوهش در عمل با پژوهش علمی،
تاریخ: چهارشنبه 6 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: