تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - راهنمای نحوه تهیه و تنظیم گزارش معلم پژوهنده

راهنمای نحوه تهیه و تنظیم گزارش معلم پژوهنده

خلاصه تحقیق:
1- عنوان پژوهش:  باید ضمن رسا بودن، روشن و قابل فهم بوده و با برنامه معلم پژوهنده همخوانی داشته باشد و نشانگر تغییر باشد.
2- مقدمه: به دو بخش معرفی و آشنائی اشاره گردد.

3- بیان مساله:

 • مساله به وضوح بیان شودیعنی ابعاد مساله به درستی تحلیل شود.
 • ویژگی افرادی كه مساله به آن ها مربوط می شود به روشنی توصیف شود.
 • اهمیت مساله كاملا توصیف شود
 • عوامل و دلایل احتمالی ایجاد مساله بیان شود.
 • روش های احتمالی حل مساله و از طریق« پیشینه تحقیق و به صورت مستند » بیان گردد..
 • وضعیت یا موقعیتی كه باید تغییر كند دقیقا مشخص شود.
   
  4- شیوه گردآوری اطلاعات:
 • شیوه جمع آوری اطلاعات دقیقا بیان شود « پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و اسناد و مدارك و ...».
 • دلایل لازم مبنی بركفایت اطلاعات و نحوه استفاده از ابزار جمع آوری اطلاعات.
 • اطلاعات قابل ارزشیابی علمی باشد.
  5- تعریف وتبیین واژه های كلیدی: تعریف نظری اصلاحات كلیدی با بیان منابع و همچنین تعریف عملیاتی اصطلاحات كلیدی.
  6- ارائه روش های پیشنهادی جهت حل مساله:
  7- اقدام و اجرای راه حل های پیشنهادی:
 • توصیف اجرای راه حل اجرا شده به طور دقیق.
 • بیان اجرای راه حل پیشنهادی با كمك و مشاركت همكاران.
 • دقت در بیان تعدیل ها پس از اجرا و نظارت بر راه حل ها.
  8- ارزیابی نتایج:
 • مشخص شود كه اقدام شما تا چه حد توانسته است در رفع مشكل یا مساله موثر باشد.
 • ویژگی های خاص طرح اقدام پژوهی شما كه نشان دهنده رویكرد نوآورانه باشد بیان شود.
 • مشخص شود كه طرح اقدام پژوهی شما تا چه اندازه می توانددارای ارزش علمی و عملی است.
  9-  بیان محدودیت ها و موانع: محدودیت ها و موانعی كه در انجام تحقیق با آن روبرو بوده اید، بیان شود.
  10- پیشنهادات: پیشنهادات خود را به كسانی كه می خواهند ازیافته های تحقیق و تجربه شما استفاده نمایند، بنویسید.
  11- فهرست منابع و ماخذ: منابع و ماخذ و زمینه های مورد استناد در پایان گزارش آورده شود

 • راهنمای نحوه تهیه و تنظیم گزارش معلم پژوهنده، راهنمای نحوه تهیه و تنظیم گزارش پژوهش در عمل، راهنمای نحوه تهیه و تنظیم گزارش اقدام پژوهی، راهنمای تنظیم گزارش اقدام پژوهی، گزارش اقدام پژوهی، راهنمای گزارش اقدام پژوهی، راهنمای اقدام پژوهی.طبقه بندی: مقالات پژوهشی: (اقدام پژوهی و معلم پژوهنده، درس پژوهی، پرسش مهر)،
برچسب ها: راهنمای نحوه تهیه و تنظیم گزارش معلم پژوهنده، راهنمای نحوه تهیه و تنظیم گزارش پژوهش در عمل، راهنمای نحوه تهیه و تنظیم گزارش اقدام پژوهی، راهنمای تنظیم گزارش اقدام پژوهی، گزارش اقدام پژوهی، راهنمای گزارش اقدام پژوهی، راهنمای اقدام پژوهی،
تاریخ: چهارشنبه 6 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: