تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - مراحل نگارش مقاله های پژوهشی

مراحل نگارش مقاله های پژوهشی

عنوان: عنوان باید علمی كامل و جامع و مطابق محتوای مقاله باشد. در عنوان باید متغیرهای اصلی (وابسته و مستقل) ذكر گردد.

چكیده: باید شامل بخشهای مقدمه، روش، نتایج و بحث باشد. چكیده حداكثر 250 كلمه باشد (بین250–150 كلمه)

كلمه های كلیدی: تعداد كلید واژه ها بین 3 تا 10 كلمه فارسی پیشنهاد می گردد.

مقدمه: خصوصیات مورد نظر در تدوین مقدمه عبارتند از:

 • حجم مقدمه مقاله از یك پنجم كل مقاله تجاوز نكند. (حداكثر یك صفحه(
 • اهداف مطالعه كه در مقدمه بیان می شود، بایستی همان مواردی باشد كه در قسمت نتایج به آنها پرداخته می شود.
 • اهداف جزیی یا فرضیه ها یا پرسش ها باید به طور كامل در مقدمه آورده شود.
 • در صورتی كه كلمات مخفف نا آشنا در مقدمه به كار رفته باشد می بایستی واژه لاتین در كنار آن كلمه نوشته شود.
 • بیان مسأله با ویژگی های آن و همچنین ضرورت انجام مطالعه ذكر شود.
 • سابقه علمی موضوع به طور خلاصه ذكر گردد.
 • بایستی از اطلاعات گسترده و غیراختصاصی و توصیف مفاهیم، همچنین ارائه جدول و تصویر در مقدمه پرهیز شود.

مواد و روش ها:

این بخش ازمقاله شامل: نوع مطالعه، روش پژوهش، جامعه مورد مطالعه و معیارهای انتخاب نمونه، حجم نمونه و نحوه نمونه گیری ابزار و روش گردآوری داده ها، اعتبار و اعتماد علمی ابزار تحقیق، زمان و مكان نمونه گیری، نحوه انجام آزمایش ها، آزمون های آماری و سیستم نرم افزاری بكارگرفته شده  می باشد.

ذكر متغیرهای مورد مطالعه، چگونگی كنترل آنها، تعداد گروه های مورد مطالعه و شاهد با توجه به نوع مطالعه، روش و نوع نمونه گیری اندازه و حجم نمونه، چند سویه بودن پژوهش و روش اجرای آن و چگونگی همسان  سازی گروه ها برحسب نوع پژوهش ذكر شود و میزان دقت و اطمینان مورد نظر در محاسبه حجم نمونه معرفی گردد.

نتایج:

 نتایج با نظم و ترتیب منطقی و بدون توجیه و تفسیر و براساس اهداف یا سئوالات ذكر شده در مقدمه بیان شود.

هر یافته فقط به یك شكل (یا در متن یا جدول و نمودار) ارائه گردد. (هر 1000 كلمه یك جدول).

 گزارش میانگین ها همراه با انحراف معیار ذكر گردد.

بحث:

 1. در این بخش باید آثار و اهمیت یافته های بدست آمده و همچنین محدودیت های آن توضیح داده شود. در این بخش از ذكر تكرار نتایج به شكلی كه در قسمت نتایج آمده است، خودداری گردد.
 2. در این قسمت باید علت تشابه و تفاوت نتایج مقاله با تحقیق های دیگران توضیح داده شود.
 3. در این قسمت باید موارد كاربرد علمی و قابلیت تعمیم پذیری نتایج بدست آمده توضیح داده شود.
 4. در این قسمت باید باتوجه به نتایج، بایستی پاسخ قاطعی به سئوال های مقدمه داده شود.

منابع:

جهت درج منابع در مقاله ها در حال حاضر در دانشگاه های علوم  پزشكی كشور بیشتر از روش شماره گذاری استفاده می شود.


مراحل نگارش مقاله های پژوهشی، نگارش مقاله های پژوهشی، نگارش مقاله پژوهشی، مقاله های پژوهشی، روش پژوهش، جامعه مورد مطالعه و معیارهای انتخاب نمونه، حجم نمونه و نحوه نمونه گیری
طبقه بندی: مقالات پژوهشی: (اقدام پژوهی و معلم پژوهنده، درس پژوهی، پرسش مهر)،
برچسب ها: مراحل نگارش مقاله های پژوهشی، نگارش مقاله های پژوهشی، نگارش مقاله پژوهشی، مقاله های پژوهشی، روش پژوهش، جامعه مورد مطالعه و معیارهای انتخاب نمونه، حجم نمونه و نحوه نمونه گیری،
تاریخ: جمعه 8 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: