تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - تعریف اقدام پژوهی

تعریف اقدام پژوهی

تعریف اول:

اقدام پژوهی یا معلم پژوهنده ، رویکردی آموزشی و پژوهشی است که هدف از آموزش و بکارگیری آن حل چالش ها و مسائلی است که معلمان در حین عمل و به ویژه طی فرآیند یاددهی- یادگیری با آن مواجه می شوند.

یعنی معلم به شیوه ای علمی و پژوهشی در فرآیندی نظام مند، ضمن تمرکز بر چالش های پیش رو، با پرورش فرضیاتی درباره آنها در ذهن خود، به جمع آوری اطلاعات درباره آنها پرداخته و آنها را به آزمون بگذارد و بدین وسیله ضمن دسترسی به راه حل های مناسب و بکارگیری آن، به حل مشکلات و موانع موجود بپردازد و بهسازی فرآیند آموزش، به تحقق یادگیری مناسب تر و مطلوب تر دست یابد.

تعریف دوم:

اقدام پژوهی شکلی جامع از جستجوی علمی است که از طریق مشارکت در موقعیت های آموزشی به منظور بهبود سودمندی، معقول بودن و صحت و درستی اعمال تربیتی انجام می شود. هدف اقدام پژوهی در آموزش و پرورش کمک به معلم و سایر کارکنان آموزشی مدرسه، دربرقراری ارتباط بین دیدگاهایشان از آموزش و پرورش با اعمالی است که روزانه در ارتباط با دانش آموزان انجام می دهند. به عبارت دیگر اقدام پژوهی در واقع نمود تفکر معلم به مثابه یک پژوهشگر است که او با مشارکت در آن می تواند به بهبود فهم خود از آموزش، حل مشکلات درسی، بهبود اعمال تربیتی و اثربخشی بیشتر در کلاس دست یابد.

منبع:

1.        معلم پژوهنده، رویکردی به توسعه و بهسازی منابع انسانی آموزش و پرورش، دکتر مهدی شریعت زاده

2.        اقدام پژوهی، بنیاد اندیشه معلمان پژوهنده، نسرین حق گو


تعریف اقدام پژوهی، اقدام پژوهی، معلم پژوهنده، پژوهش در عمل، پژوهش در عمل و اقدام پژوهی، تفاوت تحقیق و اقدام پژوهی، تفاوت پژوهش و اقدام پژوهی
طبقه بندی: مقالات پژوهشی: (اقدام پژوهی و معلم پژوهنده، درس پژوهی، پرسش مهر)،
برچسب ها: تعریف اقدام پژوهی، اقدام پژوهی، معلم پژوهنده، پژوهش در عمل، پژوهش در عمل و اقدام پژوهی، تفاوت تحقیق و اقدام پژوهی، تفاوت پژوهش و اقدام پژوهی،
تاریخ: سه شنبه 5 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: