تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - چگونه یك تحقیق علمی بنویسیم؟

چگونه یك تحقیق علمی بنویسیم؟

یكی از مهمترین ویژگی های علم و علم آموزی و آثار علمی، بكارگیری روش های علمی می باشد. اینكه می گویند دانشجویان باید قدرت آفرینش آثار علمی را در مقوله های مختلف داشته باشند، فلسفه اش این است كه ببینیم آیا دانشجو روش ها و متدلوژی علمی را آن چنان فرا گرفته كه بتواند اثری علمی و مستقل بیافریند یا نه؟ و این امر میسر نمی شود مگر آنكه دانشجویان ما با روش های علمی تحقیق، تدوین و تحلیل مقولات و یافته های خود آشنا شوند .

البته مسئله به این سادگی ها نیست بلكه دقایق و ظرافت های خاص خود را دارد ، از آنجا كه هدف آشنایی مختصر و كاربردی روش تحقیق و مقاله نویسی می باشد ، اشاره به چارچوب تحقیق در این مرحله كافی به نظر می رسد.

مراحل تحقیق علمی:

 1. طرح مسئله
 2. مطالعه منابع مربوطه
 3. روش شناسی و چارچوب تحقیق
 4. تجزیه و تحلیل اطلاعات
 5. خلاصه و نتیجه
 6. مرحله تدوین و تنظیم گزارش نهایی

انواع تحقیق:

  • تحقیق كتابخانه ای
  • تحقیق میدانی

در تحقیقات كتابخانه ای محقق به استناد منابع در خصوص موضوعی خاص به مطالعه پرداخته، این نوع تحقیق اغلب عاری از فرضیه می باشد. به عبارت دیگر مطالعه كتابخانه ای ، پژوهش توصیفی به شمار می رود. به بیانی دیگر فرضیات مطالعه كتابخانه ای در واقع همان سؤالاتی می باشد كه در قسمت اهداف تحقیق طرح و در انتهای پژوهش به آنها پاسخ داده می شود.

 ساختار تحقیقات كتابخانه ای:

 1- عنوان روی جلد:

باسمه تعالی

نام دانشگاه یا موسسه

موضوع :

مشخصات نویسنده یا محقق:

نام و نام خانوادگی :

مدرك و رشته تحصیلی:

نشانی محل كار :

تلفن تماس :

نشانی منزل :

تلفن تماس :

شماره همراه :

نشانی پست الكترونیك:

استاد راهنما :

ماه و سال نگارش :

2- بعد از جلد ، عناوین روی جلد عینا در صفحه اول تحقیق تكرار می شود.

3- بعد از آن صفحه چكیده تحقیق قرار می گیرد. محقق می باید در دو الی سه صفحه چكیده تحقیق را به شرح ذیل تنظیم نماید:

 چكیده تحقیق:

نام و نام خانوادگی محقق، موضوع تحقیق، استاد راهنما .

 طرح مساله كه خود شامل موارد زیر است:

چند سطر مقدمه – موضوع -  اهداف – سوالات تحقیق و برای مطالعات میدانی فرضیات تحقیق می باشد.

روش اجرا: مشخص كردن نوع مطالعه، روش جمع آوری اطلاعات و .........

یافته های پژوهش: بیان آنچه كه محقق از طریق تحقیق به آن دست یافته است.

 4- بعد از چكیده تحقیق صفحه (( تقدیر و تشكر)) قرار می گیرد كه در این جا محقق از فرد، سازمان یا مجموعه ای خاص قدر دانی می نماید.

5- بعد از صفحه تقدیر و تشكر صفحه (( تقدیم به)) قرار می گیرد كه در اینجا محقق تحقیق خود را به فرد،  سازمان یا مجموعه ای خاص تقدیم می نماید.

6- بعد از آن صفحه فهرست مطالب قرار می گیرد. 

7- بعد از آن پیشگفتار تحقیق قرار می گیرد. در پیشگفتار محقق می تواند فصول تحقیق خود را همراه با محتوا هر یك تبیین نماید.

فصول تحقیق:

8- فصل اول: طرح مساله كه شامل مباحث ذیل می باشد:

 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • روش اجرا ( به طور مثال: كتابخانه ای)

9- فصل دوم: ادبیات موضوع  شامل :

 • تعریف مفاهیم ( واژگان كلیدی)
 • سابقه و پیشینه  موضوع

10- فصل سوم: چارچوب نظری تئوریك

 • دیدگاه های صاحب نظران و مكاتب مختلف
 • آراء صاحب نظران و اندیشمندان
 • نقد و بررسی

11- فصل چهارم: خلاصه و نتیجه

 • یافته های پژوهش
 • كاربرد و پیشنهادها

12- بعد از فصل آخر ، صفحه ((فهرست منابع)) قرار می گیرد كه محقق منابع به كار رفته در تحقیق را به ترتیب حروف الفبا و طبق دستور زیر تنظیم می نماید:

نام خانوادگی، نام ، نام كتاب، جلد....، مترجم....، محل نشر....، ناشر ......،‌سال نشر......

13- صفحه ضمائم:

در پایان تحقیق اگر مثلا عكسی یا سندی یا نقشه ای و ..... در خصوص موضوع وجود داشته باشد، معمولا در این قسمت گذاشته می شود.

تحقیق علمی در آموزش و پرورش، تحقیق در آموزش و پرورش، مراحل تحقیق علمی، مراحل تحقیق، انواع تحقیق، چكیده تحقیق، خلاصه و نتیجه تحقیق
طبقه بندی: مقالات پژوهشی: (اقدام پژوهی و معلم پژوهنده، درس پژوهی، پرسش مهر)،
برچسب ها: تحقیق علمی در آموزش و پرورش، تحقیق در آموزش و پرورش، مراحل تحقیق علمی، مراحل تحقیق، انواع تحقیق، چكیده تحقیق، خلاصه و نتیجه تحقیق،
تاریخ: شنبه 9 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: