تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - تعریف و انواع مقاله

تعریف مقاله و انواع آن:

مقاله گونه ای نوشتار علمی فنی است كه در محافل دانشگاهی و نیز در مراكز پژوهشی بسیار رایج است. در این نوشتار یك موضوع مشخص واحد و به خوبی محدود شده مطرح می شود و یا به مسئله ای به روشنی تعریف شده پرداخته می شود.

تعریف مقاله و انواع آن:

مقاله گونه ای نوشتار علمی فنی است كه در محافل دانشگاهی و نیز در مراكز پژوهشی بسیار رایج است. در این نوشتار یك موضوع مشخص واحد و به خوبی محدود شده مطرح می شود و یا به مسئله ای به روشنی تعریف شده پرداخته می شود.

انواع مقاله:

مقاله از نظر نوع كیفیت و میزان اعتبار علمی به چند نوع تقسیم می شود.

1- مقاله پژوهشی: حاوی ایده یا موضوعی كاملا نو یافته، به این معنا كه پژوهشگر طی یك كار پژوهشی دقیق، ایده، موضوع، یا روش جدیدی را مطرح می كند و به نتایج مشخصی از تجزیه و تحلیل انجام شده، ارائه می كند كه تازگی دارد.

2- مقاله تحلیلی: در این نوع مقاله، نویسنده موضوع یا ایده ای را كه وجود دارد از جنبه هایی معملا جدید مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و نتایج مشخصی از تجربه و تحلیل انجام شده، ارائه می كند كه تازگی دارد.

3- مقاله تالیفی: در این نوع مقاله، نویسنده با مطالعه ی متون علمی، مطالبی را درباره یك ایده یا موضوع از منابع مختلف، گردآوری می كند و سپس مقاله را با ساختاری جدید و طرح نتیجه گیری های مشخص و گاه همراه با اعلام نظر تنظیم و تالیف می نماید.

4- مقاله گزارشی: در این نوع مقاله كه معمولا گزارش بررسی ها ی آزمایشگاهی و یا مطالعات آماری در یك موضوع است، نویسنده ضمن استفاده از روش های موجود در مطالعه موضوع، نتایج مطالعه خود را گزارش می كند و می تواند همراه با اعلام نظر، گاه جدید هم باشد، معمولا نتایج به كمك آمار و ارقام بیان می شوند. این نوع مقاله چنانچه در آن از روش های معتبر و علمی تحلیل آماری استفاده شود و نتایج ارائه شده هم تازگی داشته باشد، می تواند یك مقاله تحلیلی تلقی شود.تعریف و انواع مقاله، انواع مقاله، تعریف مقاله، مقاله پژوهشی، مقاله تحلیلی، مقاله تالیفی، مقاله گزارشی
طبقه بندی: مقالات پژوهشی: (اقدام پژوهی و معلم پژوهنده، درس پژوهی، پرسش مهر)،
برچسب ها: تعریف و انواع مقاله، انواع مقاله، تعریف مقاله، مقاله پژوهشی، مقاله تحلیلی، مقاله تالیفی، مقاله گزارشی،
تاریخ: شنبه 9 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: