تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - اجزای مقاله

اجزای مقاله:

1-     عنوان مقاله: (كه باید رسا و مختصر و معرف مقصود نویسنده و محتوای مقاله باشد.)

2-   نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)

3-    وضعیت نویسنده (نویسندگان) از نظر شغلی (عنوان سازمانی)

4-   عنوان محل كار نویسنده (نویسندگان)

5-    چكیده : (در حد یك پاراگراف)

6-   مقدمه : (كه جز متن اصلی است.)

7-   روش های تحقیق

8-   تحلیل داده ها

9-   بحث و نتیجه گیری

10- فهرست منابع و مآخذ

11- چكیده انگلیسی


اجزای مقاله، عنوان مقاله، بحث و نتیجه گیری مقاله، فهرست منابع و مآخذ مقاله، چكیده انگلیسی مقاله، وضعیت نویسنده مقاله، چكیده مقاله
طبقه بندی: مقالات پژوهشی: (اقدام پژوهی و معلم پژوهنده، درس پژوهی، پرسش مهر)،
برچسب ها: اجزای مقاله، عنوان مقاله، بحث و نتیجه گیری مقاله، فهرست منابع و مآخذ مقاله، چكیده انگلیسی مقاله، وضعیت نویسنده مقاله، چكیده مقاله،
تاریخ: شنبه 9 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: