تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - مراحل اقدام پژوهی (به نقل از اقبال قاسمی پویا)

مراحل اقدام پژوهی (به نقل از اقبال قاسمی پویا)

1- مشخص كردن موضوعی كه دارای شرایط زیر باشد:

    الف مورد علاقه شما باشد.

     ب پژوهش پذیر باشد.

     ج دارای اهمیت باشد.

     د در توان پژوهشگر باشد.

     ه پشتوانه ی اطلاعاتی داشته باشد.

2 – بیان مساله:  (توصیف وضعیت موجود)‌ وضعیت فعلی را به روشنی توصیف می كند و به تعریف و بیان ابعاد مساله می پردازد. اینكه مشكل موجود در چه شرایط و محیطی نمایان شده و عمق و گستردگی  آن چقدر است و آسیب های آن كدامند؟

3- گرد آوری اطلاعات اولیه ( شواهد یك): برای این که تصویر روشنی از وضع موجود داشته باشیم لازم است داده ها یا اطلاعات لازم در این باره را جمع آوری کنیم.

 الف مشاهده رفتار یا بررسی عملكردها در مدت معین

 ب بررسی پرونده تحصیلی دانش آموزان 

  ج پرس و جو از همكاران

   د مطالعه علمی و آگاهانه از منابع معتبر( كتب و ...)

4-  تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها و بررسی علمی داده های شواهد یك: در این مرحله پژوهشگر با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مرحله ی قبل، اقدام به تحلیل و تفسیر داده ها می کند و با یک جمع بندی عالمانه از اطلاعات، تاحدودی به علل احتمالی بوجود آورنده مشکل پی می برد و نظرات خود را دراین مورد ثبت می کند تا بر اساس آن راه حل موقتی را برای اجرا انتخاب كند.

5 - انتخاب راه حل ( راه حل های ) جدید و موقتی جهت اجرا :  با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده و با خرد ورزی و اندیشیدن مداوم راه حل خود را با شرایط زیر انتخاب کنید.

      الف : در انتخاب راه حل عجله نكنید.

      ب : مطمئن باشید كه اطلاعات كافی جمع آوری كرده اید.

      ج : راه حلی انتخاب كنید كه امكان اجرای آن باشد.

6 - اجرای راه حل و نظارت برآن در حین اجرا: پژوهشگر ضمن اجرای راه حل پیشنهادی خود، باید دقت کند که راه حل به درستی اجرا شود .یعنی ضمن اجرا ناظر و کنترل کننده مداوم نیزباشد.

موارد قابل توجه در این مرحله:

    الف : پیشرفت كار را زیر نظر داشته و وقایع را ثبت كنید.

      ب : از همكاران منتقد خود در مورد پیشرفت كار كمك بگیرید.

      ج در صورت لزوم تغییرات لازم را دراجرای  طرح اعمال كنید.

7-  گرد آوری اطلاعات پس از اجرای راه حل ( شواهد دو ):  پژوهشگر پس از اجرای راه حل مطلوب خود که مدعی می باشد با اجرای آن وضعیت مطلوب حاصل گردیده، بایدملاک هایی را جهت اثبات ادعای خود داشته باشد.

الف: روش های گرد آوری اطلاعات را معین كنید.

ب: داده های بدست آمده را كه نشانگر ایجاد تغییر هستند در یك پوشه جهت ارائه جمع آوری کنید.

ج: داده ها را جهت قضاوت  در اختیار همکاران منتقد قرار دهید.

8 - ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن: ( ارزیابی و اعتبار بخشی ): در این مرحله داده های جمع آوری شده را مثل مرحله سوم تفسیر و تحلیل می کنیم. با بررسی نتایج و داده های تحقـیق بعد از اجرای عمل ( راه حل ) از خود می پرسیم که آیا واقعا تغییری که من به دنبال آن بودم تحقق پیدا کرده است ؟ چقدر ؟ برای ادعاهای  خود از شواهد 2 استفاده می کنیم.

در این رابطه : 1 دلایل محكم خود را مبنی بر ایجاد تغییر بیان كنید .  2 نظر همكاران منتقد خود را كه مبنی بر تایید تغییرباشد  قید كنید .( گروه ارزیاب )

9- دادن گزارش نهایی یا اطلاع رسانی بهمراه نتیجه اتفاق افتاده و در صورت تمایل ارائه ی پیشنهادات لازم به همكاران  

 قاسمی پویا ،اقبال .راهنمای عملی پژوهش درعمل .انتشارات پژوهشکده تعلیم وتربیت .سال 1381مراحل اقدام پژوهی به نقل از اقبال قاسمی پویا، مراحل اقدام پژوهی، اقبال قاسمی پویا، اقدام پژوهی، معلم پژوهنده، پژوهش در عمل، راهنمای عملی پژوهش درعمل
طبقه بندی: مقالات پژوهشی: (اقدام پژوهی و معلم پژوهنده، درس پژوهی، پرسش مهر)،
برچسب ها: مراحل اقدام پژوهی به نقل از اقبال قاسمی پویا، مراحل اقدام پژوهی، اقبال قاسمی پویا، اقدام پژوهی، معلم پژوهنده، پژوهش در عمل، راهنمای عملی پژوهش درعمل،
تاریخ: سه شنبه 5 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: