تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - ویژگی های مدرسه با نشاط

ویژگی های مدرسه با نشاط

یك مدرسه با نشاط باید ویژگیهایی داشته باشد که دانشآموزان را به مدرسه علاقهمند كند و سبب پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شود. برای رسیدن به این امر دانشآموزان باید در کارهای مدرسه نقش داشته باشند و از استعداد و تواناییها و همکاری دانشآموزان بهره گرفته شود.

مدرسه با نشاط باید معلم مدیر و کارمندان با نشاطی داشته باشد در ضمن آنها باید دانشآموزان را دوست داشته باشند و برایشان ارزش قائل شوند در مدرسه با نشاط با لحنی تند و توهینآمیز با دانشآموزان صحبت نمیشود. اگر دانشآموزان موفقیتهایی به دست آورند مورد تشویق قرار میگیرند. در مدرسه با نشاط همه استعدادهای دانشآموزان مورد نظر مربیان و معلمان قرار میگیرد نه صرفا یک استعداد. در مدرسه با نشاط سعی میشود نظافت و بهداشت، دقیقا رعایت شود همچنین در فضای مدرسه گلها و گیاهان خوب و زیبا كاشته میشود. در مدرسه با نشاط دانشآموزان لباسهایی با رنگ شاد میپوشند نه لباس تیره. در اینگونه مدارس فعالیتهای غیر درسی در کنار فعالیتهای درسی انجام میشود. مانند کلاسهای فوق برنامه بر اساس نیاز و استعداد دانشآموزان. در مدرسه با نشاط به دانشآموزان تکالیف سنگین و سخت نمیدهند زیرا ممکن است از درس دلزده شوند؛ بلكه سعی میشود آموزشها به صورت عملی باشد. برای پیشرفت کارها از دانشآموزان هم نظرخواهی میشود. اشتباهات دانشآموزان را سعی میکنند با راهنمایی درست اصلاح کنند نه با تحقیر. در مدرسه با نشاط دانشآموزان را با نمره انضباط تهدید نمیکنند بلکه به او کمک میکنند تا خوب و صحیح هدایت شود. در چنین مدرسهای دانشآموز با علاقه وارد مدرسه میشود و دوست ندارد كه مدرسه تعطیل باشد.

مدرسه با نشاط چه تأثیری در ایجاد یادگیری دانشآموزان دارد؟

مدرسه با نشاط، محیط مدرسه را برای دانشآموزان شوق انگیز و شادی آور خواهد کرد. دانشآموزان در اینگونه مدرسهها با حوصله و شوق زیاد به عمق مطالب درسی پی میبرند و آنها را خوب میفهمند، تجربه میکنند و نیز آن را با حقیقت محیط زندگی خود مربوط میسازند، از این رو با ذوق و شوق به مدرسه میآیند و امید به موفقیت و زندگی در آنها تقویت میشود، زیرا نشاط و شادابی میتواند استعداد آنها را شکوفا سازد.ویژگی های مدرسه با نشاط
ویژگیهای مدرسه با نشاط
ویژگی مدرسه با نشاط
مدرسه با نشاط
یادگیری دانش‌آموزان
محیط مدرسه
مدیر مدرسهطبقه بندی: مقالات مدیریتی آموزش و پرورش،
برچسب ها: ویژگی های مدرسه با نشاط، ویژگیهای مدرسه با نشاط، ویژگی مدرسه با نشاط، مدرسه با نشاط، یادگیری دانش‌آموزان، محیط مدرسه، مدیر مدرسه،
تاریخ: دوشنبه 16 فروردین 1395 | نویسنده: | نظرات

.: